Dzień Walki z Handlem Ludźmi - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Dzień Walki z Handlem Ludźmi

Data publikacji 15.10.2021

18 października 2021 r. w całej Unii Europejskiej obchodzony jest Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Ustanowienie tego dnia miało na celu pomoc w zrozumieniu złożoności zjawiska handlu ludźmi poprzez uświadomienie i wskazanie mechanizmu działania sprawców.

Handel ludźmi rozumiany jest jako: wynajmowanie, przewożenie, przyjmowanie osób przy stosowaniu środków w postaci: gróźb, użycia siły czy innych form przymusu, porwania, podstępu, nadużycia władzy czy wykorzystania bezsilności osoby z zamiarem wykorzystania tych osób do celów takich, jak prace przymusowe, zmuszanie do prostytucji i innych form wykorzystania seksualnego, niewolnictwo lub pobieranie organów.

Policja w sposób szczególny podkreśla znaczenie rozpowszechniania informacji dotyczących tego przestępstwa. W celu ułatwienia kontaktu poszkodowanym oraz świadkom z organami ścigania w Komendzie Głównej Policji został uruchomiony Wydział do walki z Handlem Ludźmi. Funkcjonuje skrzynka e-mailowa i infolinia, dzięki którym każdy, kto ma informacje o przypadkach handlu ludźmi, może skontaktować się z policjantami. Pisząc na adres handelludzmibsk@policja.gov.pl lub dzwoniąc pod numer 664974934 można zapobiec ludzkim tragediom.

Do zadań Wydziału do walki z Handlem Ludźmi należy w szczególności:

  1. organizowanie, nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie realizacji spraw prowadzonych przez jednostki i komórki organizacyjne Policji w zakresie zwalczania handlu ludźmi oraz przestępstw z nim związanych;
  2. nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie realizacji spraw prowadzonych przez jednostki i komórki organizacyjne Policji związanych ze zwalczaniem pedofilii i pornografii dziecięcej;
  3. kształtowanie na podstawie analiz oraz ustaleń własnych, a także informacji przekazywanych przez jednostki i komórki organizacyjne Policji, metodyki zwalczania przestępstw w zakresie właściwości wydziału;
  4. współdziałanie w zakresie właściwości wydziału z organami ochrony prawnej, administracji publicznej i kontroli państwowej, organizacjami pozarządowymi, społecznymi i instytucjami użyteczności publicznej;
  5. prowadzenie w ramach właściwości wydziału współpracy międzynarodowej;
  6. uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych konferencjach, sympozjach, seminariachi szkoleniach w zakresie właściwości wydziału;
  7. organizowanie oraz udział w doskonaleniu zawodowym policjantów w zakresie właściwości wydziału;
  8. prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych w zakresie właściwości wydziału.

Organizacja Narodów Zjednoczonych wskazuje, że handel ludźmi jest trzecim, po broni i narkotykach, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie i dotyczy każdego regionu świata. Jest to przestępstwo o globalnej skali, występujące w większości krajów świata. Jego istotą jest zniewolenie osoby (lub osób) przy użyciu różnorodnych metod i środków w celu wykorzystania nawet za zgodą ofiary.

Przeważającą formą wykorzystania ofiar handlu ludźmi jest ich eksploatacja seksualna. Na przełomie ostatnich lat zauważalny jest wyraźny wzrost wykorzystania ofiar do pracy przymusowej, także Polaków. Wejście Polski do strefy Schengen pozwoliło na swobodne przekraczanie granic, w wyniku czego Polska z kraju wyłącznie pochodzenia ofiar stała się krajem zarówno ich tranzytu, jak i przeznaczenia. Identyfikowane w ostatnim czasie w Polsce cudzoziemskie ofiary pochodzą głównie z krajów Europy Wschodniej, np.: Ukrainy i Białorusi, Europy Południowej: m.in. Bułgarii i Rumunii, a także państw azjatyckich – Tajlandii i Chin. Polskie ofiary wykorzystywane są głównie w krajach Europy Zachodniej – np. w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemczech.