Struktura Szkoły - Szkoła Policji w Katowicach

Struktura Szkoły

Struktura Szkoły

Komendant
Wydział
Kadr
Wydział
Prezydialny
Jednoosobowe
Stanowisko ds.
Funduszy
Pomocowych
Sekcja Ochrony
Informacji Niejawnych
i Kontroli
Pełnomocnik Komendanta ds. Ochrony Praw Człowieka
Jednoosobowe Stanowisko ds. BHP
Zastępca
Komendanta
do spraw
dydaktycznych
Zakład Prewnecji
i Ruchu Drogowego
Zakład Służby Kryminalnej
Zakład Wyszkolenia Specjalnego
Zakład Ogólnozawodowy
Wydział Metodyki
i Organizacji Szkolenia
Zastępca
Komendanta
do spraw
logistycznych
Wydział
Finansów
Wydział
Zaopatrzenia
Wydział
Łączności
i Informatyki
Sekcja Żywnościowa
Wydział Dowodzenia
i Wychowania