4/ZP/2017 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Katowicach

Postępowania o zamówienia publiczne

 

Nr referencyjny: 4/ZP/2017
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Wspólny slownik zamówieć CPV: CPV-45316100-6 CPV-45311000-0
Przedmiot: Roboty budowlane polegające na realizacji 1.1 etapu „Programu zarządzania energią w Szkole Policji w Katowicach’’ pn." Zastosowanie energooszczędnych opraw LED do oświetlenia zewnętrznego Szkoły Policji w Katowicach"
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 18.07.2017r. godz. 10:00