6/ZP/2015 - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

Nr referencyjny: 6/ZP/2015
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 15.51.22.00-2, 15.51.17.00-0, 15.53.00.00-2, 15.54.40.00-3...
Przedmiot: Dostawy artykułów mleczarskich do Szkoły Policji w Katowicach w 2016r.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 4.11.2015 r. g.10:00