5/ZP/2015 - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

Nr referencyjny: 5/ZP/2015
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 48800000-6
Przedmiot: Dostarczenie oraz uruchomienie systemu składowania danych i wirtualizacji wraz ze sprzętową infrastrukturą sieciową i serwerową dla potrzeb Szkoły Policji w Katowicach,
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 3.11.2015r. g.10.00