5/ZP/2015 Unieważniony - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

5/ZP/2015 Unieważniony

Nr referencyjny: 5/ZP/2015 Unieważniony
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 48800000-­6
Przedmiot: Dostarczenie oraz uruchomienie systemu składowania danych i wirtualizacji wraz ze sprzętową infrastrukturą sieciową i serwerową dla potrzeb Szkoły Policji w Katowicach.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 19.10.2015 r. g.10:00