1/ZP/2015 - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

Nr referencyjny: 1/ZP/2015
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 41.11.00.00-3, 90.48.00.00-5
Przedmiot: Usługa zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla Szkoły Policji w Katowicach
Tryb: przetarg z wolnej reki
Termin skladania ofert: 20.05.2015