8/ZP/2014 - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

Nr referencyjny: 8/ZP/2014
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 15811100-7; 15811400-0; 15812100-4; 15811200-8; 15812200-5..
Przedmiot: Dostawy artykułów żywnościowych w postaci pieczywa i wyrobów ciastkarskich do Szkoły Policji w Katowicach w 2015 r.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 28.10.2014 r. g:10:00