9/ZP/2014 - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

Nr referencyjny: 9/ZP/2014
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 15112100-7, 15112120-3, 15113000-3, 15111000-9,....
Przedmiot: Dostawy artykułów żywnościowych w postaci mięsa drobiowego, mięsa wołowego i wieprzowego oraz tłuszczy roślinnych i zwierzęcych do Szkoły Policji w Katowicach w 2015 r.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 24.10.2014 r. g:10:00