7/ZP/2014 - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

Nr referencyjny: 7/ZP/2014
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 15131130 – 5
Przedmiot: Dostawy artykułów żywnościowych w postaci wędlin i produktów wołowych (flaków) do Szkoły Policji w Katowicach w 2015 r.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 20.10.2014 r. g.10:00