6/ZP/2014 - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

Nr referencyjny: 6/ZP/2014
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: CPV- 450000000-7
Przedmiot: Roboty budowlane polegające na remoncie budynku „L” Szkoły Policji w Katowicach
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 4.07.2014 r. g.10:00