3/ZP/2014 - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

Nr referencyjny: 3/ZP/2014
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 450000000-7
Przedmiot: Roboty budowlane polegające na rozbudowie policyjnego toru przeszkód Szkoły Policji w Katowicach o elementy sprawności fizycznej i place samochodowe
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 31.03.2014 g.10:00