18/ZP/2013 - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

Nr referencyjny: 18/ZP/2013
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 30213300-5,031213100-6, 30232110-8,048821000-9
Przedmiot: Doposażenie komórek organizacyjnych Szkoły Policji w Katowicach w sprzęt informatyczny wykorzystywany do realizacji zadań służbowych
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 29.11.2013 r. g.10:00