15/ZP/2013 - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

Nr referencyjny: 15/ZP/2013
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 90511000-2
Przedmiot: Usługa wywozu odpadów komunalnych i segregowanych z terenu Szkoły Policji w Katowicach w 2014 r.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 12.11.2013 r. g.10:00