11/ZP/2013 - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

Nr referencyjny: 11/ZP/2013
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 45216110-8
Przedmiot: Roboty budowlane dot. prac remontowych pomieszczeń węzła teleinformatycznego w budynku "B" Szkoły Policji w Katowicach
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 4.11.2013 r. g.11:00