2/ZP/2013 - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

Nr referencyjny: 2/ZP/2013
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 45200000-9, 45100000-8.
Przedmiot: Roboty budowlane dot. wymiany części kanalizacji wraz z wymianą nawierzchni w rejonie budynków „L” i „M” Szkoły Policji w Katowicach
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 10.06.2013 r.