3/ZP/2013 - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

Nr referencyjny: 3/ZP/2013
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: CPV- 90511000-2
Przedmiot: Usługa wywozu odpadów komunalnych i segregowanych z terenu Szkoły Policji w Katowicach.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 27.05.2013