9/ZP/2012 - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

Nr referencyjny: 9/ZP/2012
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 30213300-8, 30213200-7, 30232110-8
Przedmiot: Doposażenie komórek organizacyjnych Szkoły Policji w Katowicach w sprzęt informatyczny wykorzystywany do realizacji zadań służbowych
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 27.11.2012 r.