12/ZP/2012 - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

Nr referencyjny: 12/ZP/2012
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 39831210-1, 39800000-0, 33711900-6, 19520000-7, 33631600-8, 33711900-6
Przedmiot: Dostawy środków specjalistycznych i środków czystości do Szkoły Policji w Katowicach w 2013 r.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 30.11.2012 r.