11/ZP/2012 - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

Nr referencyjny: 11/ZP/2012
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 15112100-7, 15112120-3, 15113000-3, 15111000-9, 15412100-0
Przedmiot: Dostawy artykułów żywnościowych w postaci mięsa drobiowego oraz mięsa wołowego i wieprzowego do Szkoły Policji w Katowicach w 2013 r.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 26.11.2012 r.