8/ZP/2012 - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

Nr referencyjny: 8/ZP/2012
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 32412100-5
Przedmiot: Rozbudowa i modernizacja sieci teleinformatycznej Szkoły Policji w Katowicach pod katem wdrożenia telefonii IP.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 23.11.2012 r.