2/ZP/2015 Unieważniony - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

2/ZP/2015 Unieważniony

Nr referencyjny: 2/ZP/2015 Unieważniony
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 15131000-5
Przedmiot: Dostawy artykułów żywnościowych w postaci wędlin i produktów wołowych (flaków) do Szkoły Policji w Katowicach w 2016 r.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 12.10.2015 r. g.10.00